Kategorie

Od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej będą uczyć się w systemie hybrydowym

Od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej będą uczyć się w systemie hybrydowym . Zajęcia dla poszczególnych klas odbywać się będą według harmonogramu:

data

2021.05.17

2021.05.18

2021.05.19

2021.05.20

2021.05.21

2021.05.24

2021.05.25-27

2021.05.28

Zajęcia
stacjonarne

VI i VII

IV i VIII

VI i VII

IV i VIII

VI i VIII

IV i VIII

Egzamin
ósmoklasisty

VI i VII

Zajęcia
zdalne

IV i VIII

VI i VII

IV i VIII

VI i VII

IV i VII

VI i VII

IV i VIII

 

1. Uczeń posiada oświadczenie podpisane przez rodziców dotyczące braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach -  zalącznik nr 1 OŚWIADCZENIE-RODZICA
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
3. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych.
5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
8. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzicóe/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki.
12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów, które są zbędnie podczas zajęć lekcyjnych.
14. Zajęcia na terenie szkoły będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS